چه کسی گوسفند مرا قورت داد؟ کاوه!؟

مرور ۱۳۹۷

1397 خیلی سریع بود. داشتم فکر می‌کردم امسال دقیقا چه کاری کردم که خیلی معمولی نبوده. نتیجه‌ش یه لیست خیلی کوتاه شد. امیدوارم سال‌های بعد هم بتونم همچین لیستی رو بنویسم و طولانی‌تر از این باشه.

نظرتو Tweet کن